Waarom kiezen voor Montessori

Op een montessori-instelling leren kinderen zelfstandig werken en zitten zij met kinderen van verschillende leeftijden in een klas, allemaal volgens het gedachtegoed van Maria Montessori. Is het montessorionderwijs iets voor jouw kind? Lees hier waarom je voor montessorionderwijs kiest.

1. Vrijheid in keuzes

Volgens Maria Montessori leren kinderen beter als zij de kans krijgen om zelf te kiezen en te ontdekken. Op een montessori-instelling leert een kind daarom op zijn eigen manier, passend bij zijn eigen mogelijkheden en op zijn eigen niveau.

2. Het kind staat centraal

Het montessorionderwijs gaat ervan uit dat ieder kind van nature zichzelf wil ontwikkelen. Met zijn gedrag laat een kind zien waar zijn talenten en interesses liggen. De leerkracht geeft het kind de ruimte en tools om deze te ontwikkelen in zijn eigen tempo. Dit wordt onder andere gestimuleerd door creatieve, kosmische en technische vakken.

3. Uitdagen en zelf ontdekken

De ruimte op school is zo voorbereid en ingericht dat een kind zelf actief kan zijn in het leren. Hierdoor wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid geprikkeld en worden talenten gestimuleerd, passend bij de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt.

4. Samen met anderen

Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de klas. Een kind ervaart hierdoor ook hoe het is om de jongste, middelste of oudste van de groep te zijn, en samen te werken met anderen. Zo leren ze kinderen verschillen en leren ze die verschillen accepteren: je mag zijn wie je bent.

5. Vrijheid in gebondenheid

Binnen de montessorigedachte mag een kind zijn eigen gang gaan binnen bepaalde kaders. Een leerkracht springt pas bij als dat nodig is of als erom gevraagd wordt. Met speciaal materiaal kan een kind zichzelf ‘onderwijzen’. Het materiaal is veelal zelfcorrigerend; een fout kan een kind zelf ontdekken en verbeteren zonder hulp van een volwassene.

6. Maat voor eigen prestatie

Het montessorionderwijs kent geen cijferrapporten. Cijfers zeggen te weinig over kennis, aanleg, inzet en de sociale houding van een kind. De leerkracht kent het kind goed. Daarom ontvangen de ouders een aantal keer per jaar een beschrijvend verslag over de ontwikkeling van hun kind, waarover ze met de leerkracht van gedachten kunnen wisselen.

Acht beloftes

Op onze scholen hebben we acht beloften die we maken aan onze kinderen. De acht beloften van het montessorionderwijs geven kernachtig weer waar een kind staat na zijn of haar schoolperiode:

 1. Ik weet waar ik goed in ben.
 2. Ik bewijs wat ik kan.
 3. Ik blijf nieuwsgierig.
 4. Ik weet wat ik wil.
 5. Ik zoek oplossingen.
 6. Ik kan kiezen.
 7. Ik doe ertoe.
 8. Ik werk goed samen.

Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) is de grondlegger van het naar haar vernoemde montessorionderwijs en -opvoeding. Kinderen leren eigen keuzes te maken om zelfstandig te werken en te leren vanuit motivatie.

Montessori per ontwikkelfase

Maria Montessori verdeelde de ontwikkeling van de groei naar volwassenheid, specifiek gericht op bepaalde ontwikkelingsgebieden.

Montessorikwaliteit

We zijn trots op de vele en diverse montessori-instellingen in Nederland! De NMV bewaakt hiervan de kwaliteit; de instellingen tonen zélf aan waarom zij een montessori-instelling zijn en hoe zij zich ontwikkelen.

Acht beloftes

In deze animatie laten we zien waarom we onze acht beloften hebben en hoe we dat vormgeven op onze instellingen.

   Veelgestelde vragen

   Het klassikale onderwijs kiest voor kennisoverdracht aan een hele groep ineens. Het montessorionderwijs gaat uit van het individuele kind; elk kind wordt individueel begeleid. Het montessorionderwijs ziet opvoeding en onderwijs als één geheel. Op een montessorischool wordt niet gewerkt met het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dit is het systeem waarbij kinderen op hetzelfde niveau starten en op hetzelfde niveau eindigen. Montessorischolen kijken naar de kinderen en hun behoeftes en talenten binnen het onderwijs.

   Het zelfstandig werken wordt afgewisseld met groepsmomenten aan delen van de groep. Leerkrachten geven dus ook les aan de hele groep. De kinderen verwerken de leerstof vervolgens wel op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

   Elk kind kan montessorionderwijs volgen, behalve als de opvattingen over opvoeden van ouders afwijken van de principes van montessorionderwijs. Stillere kinderen leren in een groep goed voor zichzelf op te komen en hun mening te uiten. Drukkere kinderen leren met hun energie om te gaan, omdat het montessorionderwijs tegemoetkomt aan de beweeglijkheid van de kinderen. En omdat het onderwijs en het leermateriaal zeer gestructureerd zijn, leren de kinderen omgaan met orde en regelmaat. Daardoor vinden ze rust en bouwen ze zelfvertrouwen op.

   Het montessorimateriaal is zo ontworpen dat het één begrip op zeer gestructureerde wijze uitlegt. Niets in het montessorionderwijs gebeurt zomaar of toevallig; alles heeft zijn plaats en zijn reden. Leerkrachten leren de kinderen plannen. Als je weet wat je wilt gaan doen en hoe dat moet, ontstaat er een structurele rustige manier van werken en leren.

   Tijdens de schoolperiode is een kind een paar keer jongste en oudste in de groep (bij een groter leerlingenaantal ook een keer de middelste in de groep). Zo kunnen kinderen van elkaar leren, kunnen ze elkaar helpen en het besef krijgen dat zij verantwoordelijk zijn voor elkaar.